Polyuretan
Právě se nacházíte: Hlavní stránka /

Vítejte na stránkách ITP s.r.o. - polyuretanové izolace

Firma ITP s.r.o. je rodinou spole?ností založenou v roce 1993, p?i?emž majitel firmy,  pracoval v daném oboru aplikace polyuretanové p?ny již od roku 1991. Spole?nost se specializovala na provád?ní vodot?sných a tepelných izolací plochých st?ech nást?ikem tvrdé polyuretanové p?ny ITPUR 60 na míst?, k tepelným  izolacím  polyuretanovu p?nou ITPUR S šikmých st?ech, podhled?, svislých ploch (st?n), podlah a k jiným plochám ur?ených k izolaci (nádrže, bazény, potrubí, lod?, sk?í?ové nástavby aut,  apod.).

Postupem ?asu firma rozší?ila sortiment výrobk? o výrobky z PUR (polyuretanové) p?ny ITPUR D nebo PIR (polyisokyanurátové) p?ny ,(desky, tvarovky a dekorativní výrobky) a litou PUR p?nu ITPUR L (zásobníky, nádrže, lití do mezer ve zdivu apod.)
Relativn? novým produktem spole?nosti je lehká polyuretanová p?na (ITPUR S12 nebo ITPUR Sphono ), která slouží nejen k tepelné izolaci podkrovních prostor již stávajících staveb nebo pro tepelnou izolaci nových nízkoenergetických ?i pasivních staveb.
Firma  nabízí zákazníkovi komplexní služby v provád?ní izolací (tzv. "služby na klí?"), které spo?ívají v provád?ní všech stavebních detail? - v úprav? st?ešního podkladu, provedení nových atik, veškerých klempí?ských prvk?, hromosvodové soustavy, technického poradenství a tepeln?-technického posouzení, v?etn? zhodnocení stavu st?echy, sondy do st?echy apod. Samoz?ejmostí je základní posouzení dané aplikace (nap?. st?ešního plášt?), její zam??ení,  vypracování cenové nabídky a to vše zdarma.       

K aplikaci nást?ikem PUR p?ny požíváme speciální technologické za?ízení typu GLASS CRAFT a GRACO, na výrobu (lití) desek a tvarovek z polyuretanu používáme vysokotlaké  za?ízení HENNECKE.
Spole?nost je zapsána v programu "Zelená úsporám" a to nejen se st?íkanou polyuretanovou p?nou ITPUR ( kód SVT 3447), ale i se svým výrobkem ITPUR 2AL P+D (kód SVT 8540).
O odborné zp?sobilosti firmy sv?d?í nejen dlouhodobá  p?sobnost na ?eském a zahrani?ním trhu, ale i získané certifikáty a osv?d?ení.

V roce 2007 se spole?nost p?est?hovala do vlastních výrobních a administrativních prostor, které nám zajiš?ují veškeré pot?ebné zázemí. Sídlo spole?nosti se nachází v pr?myslové zón? Zlína, U Tescomy 252.

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012