Polyuretan

IZOLACE ŠIKMÝCH ST?ECH NÁST?IKEM POLYURETANOVÉ (PUR) P?NY ITPUR S

NÁST?IK POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S

Technologie nást?iku tvrdé polyuretanové p?ny na podhledy je ideální technologií pro sou?asné ut?sn?ní a zateplení podhled? šikmých st?ech a obvodových st?n. Nást?ikem p?ny ITPUR S na povrch st?ešních konstrukcí jako jsou d?ev?né záklopy, plech, vlnité desky z r?zných materiál? (nap?. eternit, laminát, bitumen aj.), pálené, betonové ?i keramické tašky, atd. se vytvo?í bezespárá izola?ní vrstva. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení, p?edevším odstran?ní veškerých net?sností u detail?  a veškerých st?ešních konstrukcích, ut?snit lze i velmi malé jinak nedostupné mezery. St?íkaná  PUR p?na  je  prakticky jedinou kontaktní tepeln?  izola?ní technologií aplikovanou na vnit?ních plochách  stavebních  konstrukcí, která je vytvo?ena  z jednolitého materiálu s celoplošnou adhezí. Výsledkem popsaného zp?sobu izolace je dokonalá eliminace tvorby nežádoucího vodního kondenzátu na plochách s p?nou  ITPUR S, ?i na povrchu p?ny. U typ? p?ny s uzav?enou strukturou navíc nedochází ani ke kondenzaci uvnit? p?ny. Taková p?na je pochopiteln? nenasákavá. Neocenitelné jsou i plynulé p?echody nást?iku z podhledových ploch na navazující konstrukce, op?t v provedení beze spár.

Velkým p?ínosem st?íkaných polyuretanových p?n je také významné odhlu?n?ní podst?ešních prostor jednak eliminací rezonan?ních efekt? ve st?ešních konstrukcích (zejména  ITPUR S48 a ITPUR S35) a také pohlcováním zvuku s ur?itými frekvencemi zejména u p?n s otev?enou strukturou (ITPUR  S12).

K provád?ní izolací podlah (strop?) je možné použít 4 druhy p?n - ITPUR S48, ITPUR S35, ITPUR S12 i tepeln? a zvukov? izola?ní p?nu - ITPUR S phono.

A. P?na ITPUR S48

aplikace polyuretanové p?ny ITPUR S48 na d?ev?ný záklop šikmé st?echy a podhledu rodinného domu

Nejmenší hodnota koeficientu tepelné izolace znamená i nejmenší tlouš?ku izolace. Vzhledem k v?tší pevnosti a tuhosti má tato p?na nejv?tší ztužující a ú?inek (mj. zna?n? tlumí nep?íjemné zvukové efekty pov?trnostních jev? ? vítr, kroupy prudký déš?, automobilový a letecký provoz). Prakticky úpln? nenasákavá p?na ITPUR S48 s perfektní p?ilnavostí umož?uje bezpe?n?, ?ili bez kondenzací, izolovat i p?i absenci pojistné hydroizolace (d?ležité u rekonstrukcí, kde pojistná izolace ?asto chybí). Ze stejného d?vodu není nutné montovat  ani parozábranu.

Zp?sob provedení izolace p?ny spo?ívá v nást?iku po vrstvách 15-20mm na daný povrch, až do požadované tlouš?ky. Vzhledem k vynikajícím tepelným vlastnostem, p?na nep?esáhne výšku krokví (izolovaného prostoru) a proto se po nást?iku nemusí o?ezávat.

1. ST?EŠNÍ KRYTINA
2. LA?OVÁNÍ (lat?, kontralat?)
3. POJISTNÁ (dif?zní) FÓLIE
4. IZOLA?NÍ P?NA ITPUR S48
5. KROV
6. PAROT?SNÁ ZÁBRANA (hliníková fólie)
7. PODHLED - SÁDROKATON nebo D?EV?NÝ ZÁKLOP (nap?. OSB desky)

schéma aplikace polyuretanové p?ny ITPUR S48 (bez pojistné a parot?sné zábrany)

B. P?na
ITPUR S12 (ITPUR Sphono) 

dokon?ená aplikace polyuretanové p?ny ITPUR S12 na difúzní fólii šikmé st?echy rodinného domu

Nást?ik p?ny ITPUR S12, ITPUR Sphono se provádí kompletn? na celou výšku krokve ( p?na vyp?ní na jeden nást?ik p?es krokve, po vytvrdnutí se o?eže na úrove? krokve). Výhodou této technologie je rychlost provedení, velmi dobrá izola?ní schopnost detail? (p?na kompletn? zate?e do spár, t?žko dostupných míst) a nízká cena  (4x menší materiálová spot?eba proti ITPUR S48). St?ešní systém musí být dopln?n,  podobn? jako u minerální vaty, pojistnou (difúzní) izolací nad krokvemi a spodní parot?snou zábranou. Relativn? vyšší sou?initel tepelné vodivosti je stále ješt? velmi dob?e srovnatelný s jinými b?žn? používanými izolanty.

 

1. ST?EŠNÍ KRYTINA
2. LA?OVÁNÍ (lat?, kontralat?)
3. POJISTNÁ (dif?zní) FÓLIE
4. IZOLA?NÍ P?NA ITPUR S12, ITPUR Sphono
5. KROV
6. PAROT?SNÁ ZÁBRANA (hliníková fólie)
7. PODHLED - SÁDROKATON nebo D?EV?NÝ ZÁKLOP (nap?. OSB desky)
schéma aplikace p?ny ITPUR S12, ITPUR Sphono (v?. pojistné a parot?sné zábrany)

C. P?na ITPUR S35

?ísla v názvu t?chto typ? p?n udávají objemovou hmotnost v kg/m3. P?na ITPUR S35 má i podobné vlastnosti s p?nou ITPUR S48. P?es nepatrn? horší izola?ní vlastnosti proti ITPUR S48 se však stále ješt? jedná o výrazn? lepší tepelný izolant ve srovnání s jinými izola?ními hmotami. Po?ád se jedná v podstat? o nenasákavou p?nu, tzn. že není nutná parot?sná zábrana. Ta se doporu?uje jen v místnostech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou (koupelny, kuchyn?, prádelny, zem?d?lské objekty apod.).

Zp?sob provedení izolace p?ny spo?ívá v nást?iku po vrstvách 30-50mm na daný povrch, až do požadované tlouš?ky.

DESKY Z TVRDÉ POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR D

P?i stále rostoucích požadavcích na tepelné izolace, jak u novostaveb, tak i p?i rekonstrukcích st?ech se doporu?uje pokládat izolaci pokud možno na krokve. Jestliže není možno provést zateplení formou nadkrokevní izolace, pak je výhodná kombinace mezikrokevní - st?íkané izolace ITPUR S  a podkrokevního zateplení z desek ITPUR D tak, aby byla posílena menší izola?ní schopnost d?ev?ných krokví (trám?). Tím se vytvo?í rovnom?rná tepelná izolace v celé ploše. Podkrokevní izolací v kombinaci s hliníkovou fólií je zabrán?no hromad?ní kondenzátu v mezikrokevním prostoru a následné destrukci d?eva a také  nasákavosti p?ny ITPUR S12.

Tento systém provedení je vhodný zejména u rekonstrukcí, kde není možné sundávat pojistnou izolaci a krytinu. Spodní povrch desky je potažen hliníkovou fólií, která slouží jako parot?sná zábrana a p?i kladení se spoje p?elepují hliníkovou  páskou.  Desky  lze  povrchov?  opat?it st?rkou, perlinkou a interiérovou omítkou, tapetami, sádrokartonem, d?evot?ískou, OSB deskami.

VÝHODY POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S

  1. Kombinace celoplošné p?ilnavosti a uzav?ené struktury tvrdé p?ny ITPUR S48 znemož?uje tvorbu kondenzátu vodních par na vnit?ních plochách pláš?? budov a uvnit? aplikované p?ny.
  2. Vynikající tepeln? izola?ní vlastnosti p?ny ITPUR S48: díky velmi nízké tepelné vodivosti PUR p?ny je možno docílit stejného zateplení s nižší tlouš?kou izolace - tepelný odpor minimální p?idané 30mm vrstvy p?ny ITPUR S48 je R=1,40 W-1m2K, p?i koeficientu tepelné vodivosti p?ny λ=0,0214 Wm-1K-1 (každých p?idaných 5mm vrstvy p?ny ITPUR S48 je R=0,234 W-1m2K).
  3. Výborná celoplošná p?ilnavost PUR p?ny k podkladu. V procesu vyp??ování dojde ke vst?íknutí p?ny ITPUR S do všech spár, prasklin a mezer a po vyp?n?ní a ztuhnutí PUR p?ny vznikne n?kolika minut dokonalé ut?sn?ní stávající krytiny i veškerých prostup? (jedná se p?edevším o spoje, detaily, kotvení atd.).
  4. St?íkaná p?na ITPUR S48 vytvá?í jednolitou hydroizola?ní vrstvu bez spár a kapilárních, tedy pouhým okem neviditelných, net?sností v míst? spoj?.
  5. Rychlost provedení izolace st?íkanou p?nou ITPUR S je podstatn? v?tší než u pokládání izola?ních desek a kontaktním ?i zav?šeným zp?sobem.
  6. St?íkaná p?na ITPUR S umož?uje srovnání nerovných ?i profilovaných ploch vyrovnávacím nást?ikem (p?edevším u trapézových plech?).
  7. Výborné celkové ztužení podhled? a st?n a z toho plynoucí zlepšení zvukové nepr?zvu?nosti t?chto ploch v d?sledku odstran?ní rezonancí a vibrací.
  8. Minimální zatížení konstrukcí ? p?na ITPUR S je n?kolikanásobn? leh?í než ostatní izola?ní souvrství b?žn? používaná na izolaci podhled? a st?n.
  9. Lepší biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR p?nu nenapadají mikroorganismy (plísn?, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevn?jší.
  10. Velmi výhodný pom?r kvality a ceny p?ny ITPUR S. To spole?n? s bezkonkuren?ními tepeln? izola?ními vlastnostmi vytvá?í možnost rychlejší návratnosti vložených finan?ních prost?edk? v d?sledku úspor energie na vytáp?ní budov.

TECHNOLOGICKÉ NÁST?IKU POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S:

Technologické postupy a podmínky provád?ní poyluretanové p?ny ITPUR S viz.: Technologie ITPUR
 

 
admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012