Polyuretan

NÁST?IK POLYURETANOVÉ (PUR) P?NY ITPUR S NA SVISLÉ PLOCHY

                                                 Dokon?ená izolace p?ny ITPUR S48 na st?n? výrobní haly

Technologie nást?iku tvrdé polyuretanové p?ny je ideální technologií pro sou?asné ut?sn?ní a zateplení svislých ploch (st?n) a sv?tlík? z vnit?ní nebo z exteriéru. Nást?ikem na povrch konstrukcí jako jsou železobetonové, cihelné svislé konstrukce, vlnité materiály (plech, eternit, laminát, ?i asfalto-celulózová krytina), nebo trapézový plech, ocelové konstrukce , sklen?né, akrylátové nebo polykarbonátové sv?tlíky a další podklady se vytvo?í bezespárá izola?ní vrstva. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení p?edevším odstran?ní veškerých tepelných most?.

St?íkaná p?na ITPUR S je tak prakticky jedinou tepeln? izola?ní technologií provedenou na vnit?ních ?i vn?jších plochách stavebních konstrukcí z jednoho materiálu s celoplošnou adhezí. Výsledkem popsaného zp?sobu izolace je naprostá eliminace tvorby nežádoucího vodního kondenzátu na vnit?ních plochách opat?ených st?íkanou p?nou ITPUR S48 a vodot?sná izolace na vn?jších plochách provedených st?íkanou p?nou ITPUR60. Velmi d?ležitý je i plynulý p?echod nást?iku z svislých ?i šikmých ploch na navazující horizontální konstrukce. Takto izolované vnit?ní plochy již nepot?ebují ochranný UV nát?r, jelikož nejsou vystaveny p?ímému slune?nímu zá?ení.

K provád?ní izolací vnit?ních ploch je možné použít 4 druhy p?n - ITPUR S48, ITPUR S35 nebo ITPUR S12 (ITPUR Sphono).

Na izolací nezakrytých (neopat?ených povrchovou úpravou) vn?jších ploch se používá p?na ITPUR60.

 POLYURETANOVÁ P?NA ITPUR S48

Nej?ast?ji využívaný systém izolace je v nást?iku polyuretanové (PUR) p?ny ITPUR S48, která má nejlepší tepeln? technické vlastnosti Nejmenší hodnota koeficientu tepelné izolace znamená i nejmenší tlouš?ku izolace. Vzhledem k v?tší pevnosti a tuhosti má tato p?na nejv?tší ztužující a ú?inek (mj. zna?n? tlumí nep?íjemné zvukové efekty pov?trnostních jev? ? vítr, kroupy prudký déš?, automobilový a letecký provoz). Prakticky úpln? nenasákavá p?na ITPUR S48 s perfektní p?ilnavostí umož?uje bezpe?n?, ?ili bez kondenzací, izolovat i p?i absenci pojistné hydroizolace (d?ležité u rekonstrukcí, kde pojistná izolace ?asto chybí). Ze stejného d?vodu není nutné montovat ani parozábranu.

Zp?sob provedení izolace p?ny spo?ívá v nást?iku po vrstvách 15-20mm na daný povrch, až do požadované tlouš?ky. Vzhledem k vynikajícím tepelným vlastnostem, p?na nep?esáhne výšku izolovaného prostoru a proto se po nást?iku nemusí o?ezávat.

Vlastnosti p?ny ITPUR S48

 

   

 
Ukázky aplikace p?ny ITPUR S48 na svislé plochy (st?ny)

 

POLYURETANOVÁ P?NA ITPUR S35

Na izolaci podhled? (strop?) lze použít polyuretanovou (PUR) p?nu ITPUR S35.

?ísla v názvu t?chto typ? p?n udávají objemovou hmotnost v kg/m3. P?na ITPUR S35 má i podobné vlastnosti s p?nou ITPUR S48. P?es nepatrn? horší izola?ní vlastnosti proti ITPUR S48 se však stále ješt? jedná o výrazn? lepší tepelný izolant ve srovnání s jinými izola?ními hmotami. Po?ád se jedná v podstat? o nenasákavou p?nu, tzn. že není nutná parot?sná zábrana. Ta se doporu?uje jen v místnostech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou (koupelny, kuchyn?, prádelny, zem?d?lské objekty apod.).

Zp?sob provedení izolace p?ny spo?ívá v nást?iku po vrstvách 30-50mm na daný povrch, až do požadované tlouš?ky.

Vlastnosti p?ny ITPUR S35

  

POLYURETANOVÁ P?NA ITPUR S12 (ITPUR Sphono)

V n?kterých p?ípadech lze na izolaci podhled? (strop?) lze použít polyuretanovou (PUR) p?nu ITPUR S12 nebo ITPUR S phono.

Nást?ik p?ny ITPUR S12, ITPUR Sphono se provádí kompletn? na celou výšku izolovaného prostoru (p?na vyp?ní na jeden nást?ik p?es, po vytvrdnutí se o?eže na požadovanou úrove?). Výhodou této technologie je rychlost provedení, velmi dobrá izola?ní schopnost detail? (p?na kompletn? zate?e do spár, t?žko dostupných míst) a nízká cena (3-4x menší materiálová spot?eba proti ITPUR S48). St?ešní systém musí být dopln?n, podobn? jako u minerální vaty, pojistnou (difúzní) izolací a spodní parot?snou zábranou. Relativn? vyšší sou?initel tepelné vodivosti je stále ješt? velmi dob?e srovnatelný s jinými b?žn? používanými izolanty.

Vlastnosti p?ny ITPUR S12, ITPUR Sphono

POLYURETANOVÁ P?NA ITPUR60

Technologie nást?iku tvrdé polyuretanové (PUR) p?ny ITPUR60, umož?ující svou rychlou reakcí (p?i dopadu na povrch okamžit? reaguje a roste, nestéká) sou?asné provedení tepelné a vodot?sné izolace atypických a obloukových st?ech.

Aplikace p?ny ITPUR60 a možnost použití na daný podklad je stejná jako u plochých st?ech, jen p?i provád?ní je ve v?tšin? p?ípad? nutné použití zabezpe?ovacích ochranných osobních prost?edk? ? OOP, p?ípadn? zvedacích za?ízení (plošin apod.) u podklad?, které nejsou pochozí a mohlo by dojít k pádu (propadnutí). Stejným systémem se provádí i ochranná UV vrstva = filtr (UVF) ? více o materiálech ? viz. ploché st?echy a technologických postupech ? technologie ITPUR.

Vlastnosti p?ny ITPUR60

 

Ukázky aplikace p?ny ITPUR 60 na svislé plochy (st?ny) v?. UVF

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S

Objekty:
 • svislé plochy (st?ny) pr?myslových objekt?,
 • svislé plochy (st?ny) zem?d?lských objekt?,
 • svislé plochy (st?ny) prodejen, kancelá?í (administrativních budov), sklad?,
 • svislé plochy (st?ny) bytových dom?,
 • svislé plochy (st?ny) rodinných dom?,
 • svislé plochy (st?ny) rekrea?ních objekt?,
 • svislé plochy (st?ny) nemocnic, školních objekt? apod..
 • vrata, dve?e
Použití dle podklad?:
 • svislé plochy (st?ny) z trapézového plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • svislé plochy (st?ny) vlnitého plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • svislé plochy (st?ny) z vlnitého azbestocementu (eternitu),
 • svislé plochy (st?ny) z vlnitého laminátu,
 • svislé plochy (st?ny) z monolitického betonu, betonových panel?, leh?ených beton? apod.,
 • svislé plochy (st?ny) s d?ev?nou konstrukcí a d?ev?ným záklopem,
 • svislé plochy (st?ny) opat?ené difúzní (pojistnou) fólií.

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR 60

 • svislé plochy - st?ny (fasády) vn?jší,
 • sklen?né plochy sv?tlík?,
 • akrylátové plochy sv?tlík?,
 • polykarbonátové plochy sv?tlík?.

VÝHODY POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S

 1. Kombinace celoplošné p?ilnavosti a uzav?ené struktury tvrdé p?ny ITPUR S48 znemož?uje tvorbu kondenzátu vodních par na vnit?ních plochách pláš?? budov a uvnit? aplikované p?ny.
 2. Vynikající tepeln? izola?ní vlastnosti p?ny ITPUR S48: díky velmi nízké tepelné vodivosti PUR p?ny je možno docílit stejného zateplení s nižší tlouš?kou izolace - tepelný odpor minimální p?idané 30mm vrstvy p?ny ITPUR S48 je R=1,40 W-1m2K, p?i koeficientu tepelné vodivosti p?ny λ=0,0214 Wm-1K-1 (každých p?idaných 5mm vrstvy p?ny ITPUR S48 je R=0,234 W-1m2K).
 3. Výborná celoplošná p?ilnavost PUR p?ny k podkladu. V procesu vyp??ování dojde ke vst?íknutí p?ny ITPUR S do všech spár, prasklin a mezer a po vyp?n?ní a ztuhnutí PUR p?ny vznikne n?kolika minut dokonalé ut?sn?ní stávající krytiny i veškerých prostup? (jedná se p?edevším o spoje, detaily, kotvení atd.).
 4. St?íkaná p?na ITPUR S48 vytvá?í jednolitou hydroizola?ní vrstvu bez spár a kapilárních, tedy pouhým okem neviditelných, net?sností v míst? spoj?.
 5. Rychlost provedení izolace st?íkanou p?nou ITPUR S je podstatn? v?tší než u pokládání izola?ních desek a kontaktním ?i zav?šeným zp?sobem.
 6. St?íkaná p?na ITPUR S umož?uje srovnání nerovných ?i profilovaných ploch vyrovnávacím nást?ikem (p?edevším u trapézových plech?).
 7. Výborné celkové ztužení podhled? a st?n a z toho plynoucí zlepšení zvukové nepr?zvu?nosti t?chto ploch v d?sledku odstran?ní rezonancí a vibrací.
 8. Minimální zatížení konstrukcí ? p?na ITPUR S je n?kolikanásobn? leh?í než ostatní izola?ní souvrství b?žn? používaná na izolaci podhled? a st?n.
 9. Lepší biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR p?nu nenapadají mikroorganismy (plísn?, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevn?jší.
 10. Velmi výhodný pom?r kvality a ceny p?ny ITPUR S. To spole?n? s bezkonkuren?ními tepeln? izola?ními vlastnostmi vytvá?í možnost rychlejší návratnosti vložených finan?ních prost?edk? v d?sledku úspor energie na vytáp?ní budov.

VÝHODY POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR60

 1. Vytvo?ení typu tzv.?obrácené? st?ny s p?íznivým dopadem na celkovou svislou konstrukci ? eliminace kondenzace vodních par, zamezení dilatace zp?sobené teplotní roztažností svislých ploch atd.
 2. Bezkonkuren?ní tepeln? izola?ní vlastnosti polyuretanové p?ny ITPUR60. Velmi nízká tepelná vodivosti PUR p?ny znamená stejné zateplení s nižší tlouš?kou izolace v porovnání s ostatními izolanty - tepelný odpor minimální p?idané 35mm vrstvy p?ny ITPUR60 je R=1,59 W-1m2K, p?i koeficientu tepelné vodivosti p?ny λ=0,0220 Wm-1K-1 (každých p?idaných 5mm vrstvy p?ny ITPUR60 je R=0,227 W-1m2K).
 3. Výborná celoplošná p?ilnavost PUR p?ny k podkladu. V procesu vyp??ování dojde k zate?ení p?ny ITPUR60 do všech spár, prasklin a mezer a po vyp?n?ní a ztuhnutí PUR p?ny vznikne b?hem 15 minut dokonalé ut?sn?ní stávajících st?n a sv?tlík? (jedná se p?edevším o spoje, detaily, kotvení, napojení na jiné materiály atd.).
 4. Nízká nasákavost vody na rozdíl od PS a zejména ve srovnání s vláknitými izolacemi. St?íkaná polyuretanová p?na ITPUR60 má 98% uzav?ených bun?k. Tato vlastnost podpo?ená bezespárým provedením p?ináší dokonalou hydroizola?ní vrstvu z PUR p?ny. To je podstatný rozdíl od plechových krytin, sva?ovaných, lepených a mechanicky kotvených fóliových a pásových hydroizola?ních matriál?, kde jsou rizika s vytvo?ením by? jen kapilárních a tedy pouhým okem neviditelných, net?sností v míst? spoj?.
 5. Rychlost provedení izolace st?íkanou PUR p?nou je podstatn? v?tší než u pokládání izola?ních desek a natavování ?i lepení izola?ních pás? nebo v p?ípad? jiné skládané krytiny (až 300m2 v minimální tlouš?ce 35mm).
 6. Vzhledem k nenáro?né úprav? podkladu není p?i st?íkání PUR p?ny narušen provoz budovy.
 7. Nenáro?ná a levná údržba st?íkané PUR p?ny . Obnova UV filtru nové generace není nutná d?íve než po cca 15 letech.
 8. Minimální zatížení st?echy ? p?na ITPUR60 je n?kolikanásobn? leh?í než ostatní izola?ní souvrství b?žn? používané na izolaci ? p?i min. tl.35mm je zatížení 2,1kg/m2.
 9. Vysoká biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR p?nu nenapadají mikroorganismy (plísn?, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevn?jší.
 10. Velmi výhodný pom?r kvality a ceny. To spole?n? s bezkonkuren?ními tepeln? izola?ními vlastnostmi vytvá?í možnost.

TECHNOLOGICKÉ NÁST?IKU POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR60 a ITPUR S:

Technologické postupy a podmínky provád?ní polyuretanové p?ny ITPUR60 a ITPUR S viz.: Technologie ITPUR

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012