Polyuretan

ST?ÍKANÁ POLYURETANOVÁ (PUR) P?NA ITPUR S NA STAVBU DEKORACÍ

 

Dokon?ená výroba skály z polyuretanové p?ny ITPUR S

 

Technologie nást?iku polyuretanové p?ny umož?uje tvorbu a výrobu dekorativních prvk? v zábavním (filmovém) pr?myslu, výrobu dekorací, reklamních p?edm?t? a jinak složit? vytvo?itelných p?edm?t?. Aplikace je velmi r?znorodá, provádí se r?zné imitace v?cí, které by ve skute?nosti nemohli být v?bec proveditelné ? skály, jeskyn?, sníh, nepravidelné tvary objekt? a p?edm?t?. Naše firma má p?i této aplikaci mnoholeté zkušeností a dokáže napomoci i p?i tvorb? nových složitých konstrukcí a tvar?.

K aplikaci lze využívat všechny dostupné p?ny od tvrdých - ITPUR S48 p?es st?edn? tvrdé ITPUR S35 až po p?ny m?kké ITPUR S12. Ur?ení kterých p?n je podle zp?sobu konstrukce daného dekorativního nebo reklamního prvku a jeho použití.

V p?ípad? zájmu Vám spolehliv? poradíme, naceníme a pom?žeme s realizací podkladní nosné konstrukce, také s úpravou povrchu p?n jak opracovávání p?n do požadovaných tvar?, tak i barvením (v p?ípad? použití v interiéru nebo krátkodob? v exteriéru není nutné provád?t s UV ochranou).

  

TECHNOLOGICKÉ NÁST?IKU POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S:

Technologické postupy a podmínky provád?ní poyluretanové p?ny ITPUR S viz.: Technologie ITPUR

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012