Polyuretan

IZOLACE ŠIKMÝCH ST?ECH DESKAMI Z POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR D nebo ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D 

nadkrokevní izolace z polyuretanových desek ITPUR P+D

    P?i stále rostoucích požadavcích na tepelné izolace jak u novostaveb tak i p?i rekonstrukcích st?ech se doporu?uje pokládat izolaci pokud možno na krokve. Izola?ní desky  ITPUR D (ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D)  je vhodné pokládat p?ímo na krokve nebo na podhledovou konstrukci provedenou nad krovem (nap?. d?ev?né bedn?ní, palubky, OSB desky apod.). Izola?ní desky ITPUR D (ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D mohou být opat?eny polyetylenovou ochrannou fólií na horní stran? (slouží jako pojistná hydroizolace), na dvou stranách ve sm?ru spádu vody se p?ekrývají - p?esahy se p?elepují. Voda, která p?ípadn? pronikne krytinou je bezpe?n? odvedena ochrannou fólií na horní stran? do okapu. Fólie krom? jiného zabrání proniknutí prachu, sn?hu, dešt? a v?tru. Povrch izola?ní polyuretanové desky ITPUR 2Al P+D m?že být opat?en hliníkovou fólií, která slouží jako parot?sná zábrana. Tento systém se používá v p?ípad? pokládání desek bez podhledové ?ásti na krokvích (tzv. záklopu). Izola?ní prvky ITPUR D (ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D) jsou ideálním ?ešení pro každou šikmou st?ešní konstrukci v rekonstrukcích i novostavbách, nezávisle na vzdálenosti krokví, sklonu st?echy a druhu pokrytí.

    Nadkrokevní systém izolace nabízí variantní možnosti interierových úprav stropu podkroví kombinací zabroušených krokví a pohledovým d?ev?ným bedn?ním, sádrokartonem apod. Povrchovou úpravu izola?ních desek ITPUR D (ITPUR P+D) lze provést též speciální omítkou nebo pomocí tapet.

ukázka interiérové úpravy sádrokartonem mezi krokve

ukázka interiérové úpravy záklopem s OSB desek

 Výhody nadkrokevního systému izolace:

 • izolace je tvo?ena kvalitní polyuretanovou p?nou nepodléhající teplotním ani jiným zm?nám p?sobícím na stavbu atudíž st?ešní pláš?,
 • pevnou sou?ástí izola?ních panel? ITPUR 2Al P+D m?že být dokonalá parot?sná zábrana - Al-fólie, která navíc napomáhá odrážení tepla zp?t do místnosti a tudíž zlepšuje tepeln? technické vlastnosti izola?ního plášt? st?echy,
 • sou?ástí izola?ních panel? m?že být i pojistná hydroizolace - PE folie zajiš?ující odvod vody z povrchu izolace, ketrá zárove? zamezuje nežádoucím vliv?m (podfouknytý sních apod.) dostat se do izola?ního souvrství a do interiéru,
 • izola?ní desky ITPUR D (ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D) mají nejlepší izola?ní schopnost ze všech známých izola?ních materiál? ? oproti ostatním materiál?m sta?í menší tlouš?ka,
 • celoplošná izolace bez tepelných most? díky eliminací spojení na pero a drážku po celém obvodu (možné dokonalé propojení spár PUR p?nou p?i montáži),
 • vynikající mechanické vlastnosti ? izola?ní desky jsou samonosné, neprohýbají se ani p?i v?tším rozp?tí krokví,
 • bezproblémové zpracování (velmi jednoduché mechanické opracování: ?ezání, broušení, vrtání),
 • odolnost proti tepelnému i pov?trnostnímu stárnutí,
 • odolnost v??i hlodavc?m, kunám, mravenc?m a mikroorganism?m (bakterie, plísn?),
 • rozmanité tlouš?ky dle pot?eb zákazníka 80 ? 180 mm (odstup?ované po 20 mm),
 • snadná a rychlá montáž,
 • nedochází k uzav?ení vlhkosti ve st?ešní skladb? a k následné destrukci d?ev?ných konstrukcí krovu. 

 Tabulka vlastností polyuretanových desek ITPUR D (ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D):

    

Systém pokládky polyuretanových desek ITPUR D (ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D):

Izola?ní desky se pokládají po ?adách zdola nahoru na krokve tak aby byl dodržen systém kladení na vazbu. Za?íná se první ?adou desek, pero sm??uje k h?ebenu. Všechny následující prvky se kladou pevn? na sebe, aby se p?edešlo tepelným most?m, s možností dokonalého propojení spár PUR p?nou p?i montáži. Základem správného kladení je dokonalé  založení zakladací fošny (trámu), tak aby nedocházelo k rozjížd?ním spoj? desek (viz. detail u okapu). V p?ípad? použití izola?ních desek s pojistnou ochrannou PE-fólií je nutné dbát na to, aby ochranná PE-fólie p?esahující na dvou stranách ležela ?istá nad p?edcházející položenou izola?ní deskou. P?esah ve sm?ru toku vody se p?elepí proti dešti na p?edešlou desku lepidlem nebo oboustranou páskou. P?ed p?elepením je nutné p?elepované ?ásti udržet bez prach, ne?istot a vody. 

P?i provád?ní nadkrokevních tepelných izolací m?žou vzniknout dva systémy pokládky:

A) systém kladení bez záklopu - kladení izola?ních desek p?ímo na krokve

B) systém kladení s použítým záklopem (nap?. d?ev?né bedn?ní, palubky, OSB desky apod.) 

A) systém kladení bez záklopu - kladení izola?ních desek p?ímo na krokve:

K nadkrokevní izolaci p?ímo na krokve se používají izola?ní desky ITPUR 2Al P+D, které mají oboustrannou hliníkovou fólii (slouží jako parot?sná zábrana). Izola?ní desky se pokládají po ?adách zdola nahoru na krokve tak, aby byl dodržen systém kladení na vazbu, ale aby každá deska ležela minimáln? na dvou podp?rách (krokvích).  P?i kladení se spoje p?elepují hliníkovou páskou minimální š.38mm, aby byla parot?sná zábrana spojitá. Menší nevýhodou oproti systému na záklop je, že vzniké v?tší pro?ez desek (nemouhou se použít menší díly, než je vzdálenost krokví), ale dochází zde k významnému ušet?ení za záklop. Navíc p?o?ez se dá použít na ut?sn?ní detail? mezi st?ešním plášt?m a svislým zdivem - u pozednice (viz. detail u okapu).

 

ukázka kladení izola?ních desek ITPUR 2Al P+D p?ímo na krokve

schéma kladení  izola?ních desek ITPUR 2Al P+D p?ímo na krokve

1. ST?EŠNÍ KRYTINA
2. LA?OVÁNÍ (lat?, kontralat?)
3. POJISTNÁ (dif?zní) FÓLIE
4. IZOLA?NÍ DESKY z POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR 2AL P+D (v?. oboustranné hliníkové fólie)
5. KROV

B) systém kladení s použítým záklopem (bedn?ním):

K nadkrokevní izolaci na záklop (bedn?ní) se používají izola?ní desky ITPUR P+D, které nemají oboustrannou hliníkovou fólii (jelikož není dodate?ná možnost p?elepení spoj?, provádí se parot?sná zvláš?). Izola?ní desky se pokládají po ?adách zdola nahoru na záklop tak, aby byl dodržen systém kladení na vazbu. Výhodou oproti systému p?ímo na krokv je, že nevzniké v?tší pro?ez desek (mouhou se použít menší díly, než je vzdálenost krokví). Navíc p?o?ez se dá použít na ut?sn?ní detail? mezi st?ešním plášt?m a svislým zdivem - u pozednice (viz. detail u okapu).P?i kladení na bedn?ní se postupn? klade parot?sná zábrana (nap?. DELTA REFLEX 1.5x50) po celé ploše na bedn?ní a sou?asn? se p?elepují spoje tak, aby byl docílen parot?snost v celé ploše. Na parot?snou folii se kladou desky ITPUR P+D a sou?asn? se provádí pojistná hydroizolace (nap?. DELTA VENT S PLUS 1.5x50).

 ukázka kladení izola?ních izola?ních desek ITPUR P+D na záklop

 schéma kladení izola?ních izola?ních desek ITPUR P+D na záklop

1. ST?EŠNÍ KRYTINA
2. LA?OVÁNÍ (lat?, kontralat?)
3. POJISTNÁ (dif?zní) FÓLIE
4. IZOLA?NÍ DESKY z POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR P+D
5. KROV
6. PAROT?SNÁ ZÁBRANA (hliníková fólie)
7. SÁDROKATON nebo D?EV?NÝ ZÁKLOP (nap?. OSB desky)
Ke každé st?eše naše firma zabezpe?uje klade?ský plán desek, veškeré detaily st?echy pot?ebné k montáži (komín, st?ešní okno, úžlabí, nároží, h?eben, detail u okapu, štítu, napojení na st?nu apod.)  

Jestliže není možno provést zateplení formou nadkrokevní izolace, pak je výhodná kombinace mezikrokevního (st?íkanou p?nou ITPUR S nebo deskami ITPUR D) a podkrokevního zateplení tak, aby byla posílena menší izola?ní schopnost d?ev?ných krokví (trám?). Tím se vytvo?í rovnom?rná tepelná izolace v celé ploše. Podkrokevní izolací v kombinaci s hliníkovou fólií pod krokvemi je zabrán?no hromad?ní kondenzátu v mezikrokevním prostoru a následné destrukci d?eva.

 

 

 

 

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012