Polyuretan

TEPELNÁ A VODOT?SNÁ IZOLACE PLOCHÝCH ST?ECH NÁST?IKEM POLYURETANOVÉ (PUR) P?NY ITPUR60

Technologie nást?iku tvrdé polyuretanové p?ny ITPUR60 je jedinou technologií, která umož?uje sou?asné provedení tepelné a vodot?sné izolace plochých st?ech. Nást?ikem p?ímo na povrch, který má být izolován (asfaltové pásy, vlnitý nebo trapézový plech, falcovaný plech nebo plechové šablony, vlnitý eternit nebo laminát a další podklady) se vytvo?í bezespáré izola?ní souvrství s minimální technologickou tlouš?kou 35mm (maximální tlouš?ka není omezene). Nást?ik se provádí postupn? po vrstvách tak, aby se dosáhlo požadované tlouš?ky vrstvy. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení p?edevším možnost rekonstrukce st?echy bez narušení provozu v izolovaném objektu a jednoduché, ale p?itom velmi ú?inné ?ešení všech st?ešních prostup?. Nást?ik plynule p?echází na navazující vertikální prostupy jako jsou atiky, komíny, sv?tlíky VZT apod.. St?echa izolovaná st?íkanou p?nou ITPUR60 je pochozí pro provád?ní b?žné údržby a revize za?ízení umíst?ných na st?eše (antény, hromosvody, komíny apod.).

Ochranný UV filtr chrání p?nu proti dlouhodobým ú?ink?m UV zá?ení. Spole?nost ITP s.r.o. nabízí dlouhodob? odzkoušené filtry speciáln? formulované k ochran? povrchu polyuretanové tvrdé p?ny na st?ešních pláštích. Pravidelným odborným obnovováním UV filtru (u kvalitních filtr? po 15 až 20-ti letech), lze prakticky bez omezení vlastností prodlužovat životnost izola?ní polyuretanové p?ny ITPUR60 vystavené pov?trnostním vliv?m. Údržba UV filtr? je ?asov? i finan?n? nenáro?ná.

ukázka aplikace a dokon?eného ochranného UV filtru

V úvahách o celkové ekonomické návratnosti p?edkládaného zp?sobu tepelné a vodot?sné izolace st?echy je nutné mít na z?eteli nejen dlouhou životnost p?ny ITPUR60 (minimáln? 25 let; s pravideln? obnovovaným kvalitním UV filtrem prakticky neomezen?), ale i minimální náklady na údržbu. Po uvedenou dobu odpadají samoz?ejm? také problémy a náklady spojené se zatékáním st?echy. Na aplikovanou polyuretanovou p?nu poskytujeme záruku 5 ? 10 let (dle UV filtru). Sou?ástí záruky je i pravidelná kontrola stavu st?ešního plášt? ve dvouletých obdobích. Krom? toho provádí naše firma i pozáru?ní servis jak na polyuretanovou p?nu, tak i na obnovu ochranného nát?ru. K izolaci p?nou ITPUR60 používáme výhradn? certifikované materiály. Sou?ástí prací je i vlastní kontrola kvality nást?iku PUR p?nou provád?na pracovníky firmy a pravidelný nezávislý dohled autorizovanou zkušebnou.

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR60

Objekty:
 • st?echy pr?myslových objekt?,
 • st?echy zem?d?lských objekt?,
 • st?echy prodejen, kancelá?í (administrativních budov), sklad?,
 • st?echy bytových dom?,
 • st?echy rodinných dom?,
 • st?echy rekrea?ních objekt?,
 • st?echy nemocnic, školních objekt? apod..
Použití dle podklad?:
 • st?echy s živi?nými (asfaltovanými) pásy,
 • st?echy z trapézového plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • st?echy z vlnitého plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • st?echy z falcovaného plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • st?echy z vlnitého azbestocementu (eternitu),
 • st?echy z vlnitého laminátu,
 • st?echy z monolitického betonu, betonových panel?, leh?ených beton? apod.,
 • st?echy s d?ev?nou konstrukcí a d?ev?ným záklopem.

VLASTNOSTI POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR60

VÝHODY POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR60

 1. Vytvo?ení typu tzv.?obrácené? st?echy s p?íznivým dopadem na st?ešní konstrukci ? eliminace kondenzace vodních par, zamezení dilatace zp?sobené teplotní roztažností st?echy atd..
 2. Bezkonkuren?ní tepeln? izola?ní vlastnosti polyuretanovép?ny ITPUR60  λ=0,0220 Wm-1K-1 (každých p?idaných 5mm vrstvy p?ny ITPUR60 je R=0,227 W-1m2K). Velmi nízká tepelná vodivosti PUR p?ny znamená stejné zateplení s nižší tlouš?kou izolace v porovnání s ostatními izolanty - tepelný odpor minimální p?idané 35mm vrstvy p?ny ITPUR60 je R=1,59 W-1m2K, p?i koeficientu tepelné vodivosti p?ny .
 3. Výborná celoplošná p?ilnavost PUR p?ny k podkladu. V procesu vyp??ování dojde k zate?ení p?ny ITPUR60 do všech spár, prasklin a mezer a po vyp?n?ní   a ztuhnutí PUR p?ny vznikne b?hem 15 minut dokonalé ut?sn?ní stávající krytiny (jedná se p?edevším o spoje, detaily, kotvení, napojení na jiné st?echy a materiály atd.).
 4. Výborné ut?sn?ní veškerých svislých prostup? : umož?ují to vynikající lepivost st?íkané PUR p?ny a možnost jejího st?íkání i na svislé plochy, podhledy (stropy), zak?ivené plochy, obloukové st?echy.
 5. Nízká nasákavost vody na rozdíl od PS a zejména ve srovnání s vláknitými izolacemi. St?íkaná polyuretanová p?na ITPUR60 má 98% uzav?ených bun?k. Tato vlastnost podpo?ená bezespárým provedením p?ináší dokonalou hydroizola?ní vrstvu z PUR p?ny. To je podstatný rozdíl od plechových krytin, sva?ovaných, lepených a mechanicky kotvených fóliových a pásových hydroizola?ních matriál?, kde jsou rizika s vytvo?ením by? jen kapilárních a tedy pouhým okem neviditelných, net?sností v míst? spoj? .
 6. Rychlost provedení izolace st?íkanou PUR p?nou je podstatn? v?tší než u pokládání izola?ních desek a natavování ?i lepení izola?ních pás? nebo v p?ípad? jiné skládané krytiny (až 500m2/1 technologickým za?ízením v minimální tlouš?ce 35mm).
 7. Vzhledem k nenáro?né úprav? podkladu není p?i st?íkání PUR p?ny narušen provoz budovy.
 8. Nenáro?ná a levná údržba st?íkané PUR p?ny . Obnova UV filtru nové generace není nutná d?íve než po cca 15 letech.
 9. Minimální zatížení st?echy ? p?na ITPUR60 je n?kolikanásobn? leh?í než ostatní izola?ní souvrství b?žn? používané na izolaci plochých st?ech ? p?i min. tl.35mm je zatížení 2,1kg/m2.
 10. Vysoká biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR p?nu nenapadají mikroorganismy (plísn?, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevn?jší.
 11. Velmi výhodný pom?r kvality a ceny. To spole?n? s bezkonkuren?ními tepeln? izola?ními vlastnostmi vytvá?í možnost rychlejší návratnosti vložených finan?ních prost?edk? v d?sledku úspor energie na vytáp?ní budov.

UKÁZKY POUŽITÍ NÁST?IKU P?NY ITPUR60 NA PLOCHÝCH ST?ECHÁCH

Izolace plochých st?ech se živi?nou krytinou

Jednou z mnoha možností izolací nást?ikem p?nou ITPUR60 je izolace plochých st?ech s p?vodní živi?nou krytinou. Používá se jak u plochých st?ech rodinných nebo bytových dom?, tak i na st?echách pr?myslových nebo zem?d?lských objekt?. St?echy s p?vodní živi?nou krytinou je velmi problematické dodate?n? izolovat jak z tepeln? technického hlediska tak i z funkce hydroizola?ní. Výhodou nást?iku p?ny ITPUR60 je, že ve v?tšin? p?ípad? není nutné strhávat stávající krytinu. Je však nutné provést opravu separa?ních defekt? krytiny ? odstran?ní boulí, vysušení vnit?ní vlhkosti a natavením záplaty z asfaltovaného pásu. Po té se provádí vrstvený nást?ik PUR p?nou na požadovanou tlouš?ku. Vzhledem k tomu, že PUR p?na nemá povrchovou odolnost v??i UV zá?ení, opat?uje se její povrch ochranným UV nát?r (p?na je i bez nát?ru tepeln? izola?ní a hlavn? i hydroizola?ní).   

 • st?íkaná p?na ITPUR60  dokonale ut?sní p?vodní živi?nou krytinu v procesu vyp??ování a vytvo?í dokonalou vodot?snou izolaci,
 • zatíží nepatrn? st?ešní konstrukce,
 • vytvo?í vysoce kvalitní tepelnou izolaci, která zabrání únik?m tepla v zim? a p?eh?ívání st?ešního prostoru v lét?,
 • ve v?tšin? p?ípad? není nutná demontáž p?vodních asfaltovaných pás?,
 • vytvo?í tzv. obrácenou st?echu - ve st?ešní konstrukci nedochází ke kondenzacím vodních par,
 • zamezí pronikání vody v kritických místech prostup? st?echou (komíny, VZT, odv?trání, antény, sv?tlíky, vpusti, atiky),
 • Vysoká životnost, hospodárnost a ekonomická návratnost,
 • zmírní pr?b?hy teplotních k?ivek p?i velkých zm?nách teploty a tím výrazn? zmírní dilatace zp?sobené teplem,
 • polyuretanová p?na ITPUR60 má dokonalou p?ilnavost k podkladu.

Izolace plochých st?ech s plechovou krytinou

Tento typ st?ešních krytin je nej?ast?ji tvo?en trapézovým, vlnitým nebo falcovaným plechem. U t?chto st?ech ?eší st?íkaná izolace ITPUR60 velmi dob?e nejen net?snící spoje plech? a falc?, ale také otvory kolem kotvicích prvk?, prostupy plech? a napojení plech? na zvýšené st?ny, atiky apod.. Velkým p?ínosem je také vyztužení plechových krytin PUR p?nou. P?ed vlastní aplikací PUR p?ny je nutné odstranit z plechové krytiny rez a ne?istoty (odreziv?ním a tlakovou vodu), provést základní nát?r odreziv?ných míst a provést úpravu kotvení plech?. Proti další korozi je plech chrán?n nast?íkem polyuretanové p?ny ITPUR60. 

 

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012