Polyuretan

NÁST?IK POLYURETANOVÉ (PUR) P?NY ITPUR S NA PODHLEDY (STROPY)

Dokon?ená izolace p?ny ITPUR S48 podhledu výrobní haly na trapézovém plechu

Technologie nást?iku tvrdé polyuretanové p?ny je ideální technologií pro sou?asné ut?sn?ní a zateplení podhled? st?ech a vnit?ních ploch. Nást?ikem na povrch konstrukcí jako jsou železobetonové stropy a nosné konstrukce, vlnité materiály (plech, eternit, laminát, ?i asfaltocelulózová krytina), nebo trapézový plech, ocelové konstrukce a další podklady se vytvo?í bezespárá izola?ní vrstva. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení p?edevším odstran?ní veškerých tepelných most? i na nosných konstrukcích (vaznicích). St?íkaná p?na ITPUR S je tak prakticky jedinou tepeln? izola?ní technologií provedenou na vnit?ních plochách stavebních konstrukcí z jednoho materiálu s celoplošnou adhezí. Výsledkem popsaného zp?sobu izolace je naprostá eliminace tvorby nežádoucího vodního kondenzátu na plochách opat?ených st?íkanou p?nou ITPUR S48. Velmi d?ležitý je i plynulý p?echod nást?iku z podhledových ploch na navazující vertikální a šikmé konstrukce. Takto izolované podhledy ?i st?ny již nepot?ebují ochranný UV nát?r, jelikož nejsou vystaveny p?ímému slune?nímu zá?ení.

K provád?ní izolací podlah (strop?) je možné použít 4 druhy p?n - ITPUR S48, ITPUR S35, ITPUR S12 i tepeln? a zvukov? izola?ní p?nu - ITPUR Sphono.

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S:

Objekty:
 • podhledy (stropy) pr?myslových objekt?,
 • podhledy (stropy) zem?d?lských objekt?,
 • podhledy (stropy) prodejen, kancelá?í (administrativních budov), sklad?,
 • podhledy (stropy) bytových dom?,
 • podhledy (stropy) rodinných dom?,
 • podhledy (stropy) rekrea?ních objekt?,
 • podhledy (stropy) nemocnic, školních objekt? apod..
Použití dle podklad?:
 • podhledy (stropy) z trapézového plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • podhledy (stropy) z vlnitého plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • podhledy (stropy) z vlnitého azbestocementu (eternitu),
 • podhledy (stropy) z vlnitého laminátu,
 • podhledy (stropy) z monolitického betonu, betonových panel?, leh?ených beton? apod.,
 • podhledy (stropy) s d?ev?nou konstrukcí a d?ev?ným záklopem,
 • podhledy (stropy) opat?ené difúzní (pojistnou) fólií.

VÝHODY POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S

 1. Kombinace celoplošné p?ilnavosti a uzav?ené struktury tvrdé p?ny ITPUR S48 znemož?uje tvorbu kondenzátu vodních par na vnit?ních plochách pláš?? budov a uvnit? aplikované p?ny .
 2. Vynikající tepeln? izola?ní vlastnosti p?ny ITPUR S48: díky velmi nízké tepelné vodivosti PUR p?ny je možno docílit stejného zateplení s nižší tlouš?kou izolace - tepelný odpor minimální p?idané 30mm vrstvy p?ny ITPUR S48 je R=1,40 W-1m2K, p?i koeficientu tepelné vodivosti p?ny λ=0,0214 Wm-1K-1 (každých p?idaných 5mm vrstvy p?ny ITPUR S48 je R=0,234 W-1m2K).
 3. Výborná celoplošná p?ilnavost PUR p?ny k podkladu. V procesu vyp??ování dojde ke vst?íknutí p?ny ITPUR S do všech spár, prasklin a mezer a po vyp?n?ní a ztuhnutí PUR p?ny vznikne n?kolika minut dokonalé ut?sn?ní stávající krytiny i veškerých prostup? (jedná se p?edevším o spoje, detaily, kotvení atd.).
 4. St?íkaná p?na ITPUR S48 vytvá?í jednolitou hydroizola?ní vrstvu bez spár a kapilárních, tedy pouhým okem neviditelných, net?sností v míst? spoj?.
 5. Rychlost provedení izolace st?íkanou p?nou ITPUR S je podstatn? v?tší než u pokládání izola?ních desek a kontaktním ?i zav?šeným zp?sobem.
 6. St?íkaná p?na ITPUR S umož?uje srovnání nerovných ?i profilovaných ploch vyrovnávacím nást?ikem (p?edevším u trapézových plech?).
 7. Výborné celkové ztužení podhled? a st?n a z toho plynoucí zlepšení zvukové nepr?zvu?nosti t?chto ploch v d?sledku odstran?ní rezonancí a vibrací.
 8. Minimální zatížení konstrukcí ? p?na ITPUR S je n?kolikanásobn? leh?í než ostatní izola?ní souvrství b?žn? používaná na izolaci podhled? a st?n.
 9. Lepší biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR p?nu nenapadají mikroorganismy (plísn?, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevn?jší.
 10. Velmi výhodný pom?r kvality a ceny p?ny ITPUR S. To spole?n? s bezkonkuren?ními tepeln? izola?ními vlastnostmi vytvá?í možnost rychlejší návratnosti vložených finan?ních prost?edk? v d?sledku úspor energie na vytáp?ní budov.

TECHNOLOGICKÉ NÁST?IKU POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S:

Technologické postupy a podmínky provád?ní polyuretanové p?ny ITPUR S viz.: Technologie ITPUR

POLYURETANOVÁ P?NA ITPUR S48

Nej?ast?ji využívaný systém izolace je v nást?iku polyuretanové (PUR) p?ny ITPUR S48, která má nejlepší tepeln? technické vlastnosti Nejmenší hodnota koeficientu tepelné izolace znamená i nejmenší tlouš?ku izolace. Vzhledem k v?tší pevnosti a tuhosti má tato p?na nejv?tší ztužující a ú?inek (mj. zna?n? tlumí nep?íjemné zvukové efekty pov?trnostních jev? ? vítr, kroupy prudký déš?, automobilový a letecký provoz). Prakticky úpln? nenasákavá p?na ITPUR S48 s perfektní p?ilnavostí umož?uje bezpe?n?, ?ili bez kondenzací, izolovat i p?i absenci pojistné hydroizolace (d?ležité u rekonstrukcí, kde pojistná izolace ?asto chybí). Ze stejného d?vodu není nutné montovat ani parozábranu.

Zp?sob provedení izolace p?ny spo?ívá v nást?iku po vrstvách 15-20mm na daný povrch, až do požadované tlouš?ky. Vzhledem k vynikajícím tepelným vlastnostem, p?na nep?esáhne výšku izolovaného prostoru a proto se po nást?iku nemusí o?ezávat.

Vlastnosti p?ny ITPUR S48

Ukázky aplikace p?ny ITPUR S48 na podhledy (stropy)

Schéma aplikace polyuretanové p?ny ITPUR S48

 
 1. Podhled stropu ? nap?. trapézový, vlnitý nebo tvarovaný plech, vlnitý eternit nebo laminát.
 2. St?íkaná polyuretanová p?na ITPUR S48, s vypln?ním profilu plechu a celoplošnou izolací.
 3. Nosná konstrukce st?ešního plášt? ? vaznice.
 4. Izolace nosné konstrukce st?íkanou polyuretanovou p?nou ITPUR S48.

POLYURETANOVÁ P?NA ITPUR S35

Na izolaci podhled? (strop?) lze použít polyuretanovou (PUR) p?nu ITPUR S35.

?ísla v názvu t?chto typ? p?n udávají objemovou hmotnost v kg/m3. P?na ITPUR S35 má i podobné vlastnosti s p?nou ITPUR S48. P?es nepatrn? horší izola?ní vlastnosti proti ITPUR S48 se však stále ješt? jedná o výrazn? lepší tepelný izolant ve srovnání s jinými izola?ními hmotami. Po?ád se jedná v podstat? o nenasákavou p?nu, tzn. že není nutná parot?sná zábrana. Ta se doporu?uje jen v místnostech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou (koupelny, kuchyn?, prádelny, zem?d?lské objekty apod.).

Zp?sob provedení izolace p?ny spo?ívá v nást?iku po vrstvách 30-50mm na daný povrch, až do požadované tlouš?ky.

Vlastnosti p?ny ITPUR S35

 

            Ukázka aplikace p?ny ITPUR S35 na strop cihelné klenby a strop z trapézového plechu

POLYURETANOVÁ P?NA ITPUR S12 (ITPUR Sphono)

V n?kterých p?ípadech lze na izolaci podhled? (strop?) lze použít polyuretanovou (PUR) p?nu ITPUR S12 nebo ITPUR S phono.

Nást?ik p?ny ITPUR S12, ITPUR Sphono se provádí kompletn? na celou výšku izolovaného prostoru (p?na vyp?ní na jeden nást?ik p?es, po vytvrdnutí se o?eže na požadovanou úrove?). Výhodou této technologie je rychlost provedení, velmi dobrá izola?ní schopnost detail? (p?na kompletn? zate?e do spár, t?žko dostupných míst) a nízká cena (3-4x menší materiálová spot?eba proti ITPUR S48). St?ešní systém musí být dopln?n, podobn? jako u minerální vaty, pojistnou (difúzní) izolací a spodní parot?snou zábranou. Relativn? vyšší sou?initel tepelné vodivosti je stále ješt? velmi dob?e srovnatelný s jinými b?žn? používanými izolanty.

Vlastnosti p?ny ITPUR S12 a ITPUR Sphono

Ukázka aplikace polyuretanové p?ny ITPUR S12 na d?ev?ný strop mezi trámy (v?etn? o?ezání)
 
admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012