Polyuretan
Právě se nacházíte: Hlavní stránka / GDPR /

Informace o GDPR

1. Kdo je správce osobních údaj?

 • Správcem osobních údaj? je spole?nost ITP s.r.o., U Tescomy 252 , 760 01 Zlín, I?:49434730, zápis do obchodního rejst?íku u Krajského soudu v Brn?, oddíl C, vložka 11854.

2. Zásady zpracování osobních údaj?

 • osobní údaje zpracováváme korektn?, zákonným a transparentním zp?sobem
 • osobní údaje shromaž?ujeme výhradn? pro ur?ité, výslovn? vyjád?ené a legitimní ú?ely a nejsou zpracovávány zp?sobem, který je s t?mito ú?ely neslu?itelný
 • rozsah zpracovávaných osobních údaj? je p?im??ený, relevantní a omezený pro napln?ní stanovených ú?el?
 • p?ijali jsme veškerá rozumná opat?ení, abychom zpracovávali p?esné a aktualizované osobní údaje
 • osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro ú?ely, pro které jsou zpracovávány
 • osobní údaje zpracováváme zp?sobem, který zajiš?uje jejich náležité zabezpe?ení, v?etn? jejich ochrany pomocí vhodných technických a organiza?ních opat?ení p?ed neoprávn?ným ?i protiprávním zpracováním a p?ed náhodnou ztrátou, zni?ením nebo poškozením.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Jméno a p?íjmení
 • Adresa
 • Telefonní ?íslo
 • Emailová adresa

4. Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

 • Pln?ní smlouvy: prodej materiálu a služeb, fakturace, vzájemná komunikace

5. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

 • našim dodavatel?m a logistiky
 • orgán?m státní správy

6. Práva subjekt? údaj?

Dle GDPR jsou Vaše práva:
 • Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (?lánek 17 GDPR)
 • Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce ?i zpracovatel o subjektu má (?lánek 15 GDPR)
 • Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údaj? (?lánek 21 GDPR)
 • Právo subjektu OU na omezení zpracování (?lánek 18 GDPR)
 • Právo subjektu OU mít možnost p?enést své osobní údaje od správce k t?etímu subjektu (?lánek 20 GDPR)
 • Právo subjektu OU žádat lidský p?ezkum v p?ípad? automatizovaného rozhodování (?lánek 22 GDPR)
 • Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezp?sobila újmu (?lánek 16 GDPR)

V souladu s ?lánkem 21 odst. 4 GDPR zvláš? informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle ?lánku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údaj? pro ú?ely p?ímého marketingu. Zárove? Vás informuje, že v p?ípad? podez?ení, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávn?n?, máte právo podat Ú?adu na ochranu osobních údaj? ?eské republiky stížnost.

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012