Polyuretan

NÁST?IK POLYURETANOVÉ (PUR) P?NY ITPUR S48 NA BAZÉNY, VÍ?IVKY, VANY, NÁDRŽE a ROZVODY MÉDIÍ

 

dokon?ená izolace ví?ivky (whirlpool) nást?ikem polyuretanové p?ny ITPUR S48

Nej?ast?ji využívaný systém izolace bazén?, ví?ivek - whirlpool?, van, nádrží a rozvod? médií  je  nást?ikem polyuretanové (PUR) p?ny ITPUR S48. Vzhledem k v?tší pevnosti a tuhosti má tato p?na nejv?tší ztužující ú?inek. Prakticky úpln? nenasákavá p?na ITPUR S48 s perfektní p?ilnavostí umož?uje bezpe?n?, ?ili bez kondenzací. Technologie nást?iku tvrdé polyuretanové p?ny ITPUR S48 je ideální technologií pro sou?asné ut?sn?ní a zateplení bazén?, ví?ivek - whirlpool?, van, nádrží a rozvod? médií, která umožní dokonalé p?ilnutí k povrchu a nevytvo?í žádné net?snosti nebo slehnutí izolovaného materiálu. Nást?ikem na povrch jako jsou (plech, ocel, laminát, keramika apod.), se vytvo?í bezespárá izola?ní vrstva. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení p?edevším odstran?ní veškerých tepelných most? a zaizolování všech detail?, bez spoj? a dutin.

Vlastnosti p?ny ITPUR S48

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S48

Objekty a druhy použití: 
 • Bazény, nádrže z  plech? (nerezových, pozinkovaných, lakovaných),
 • bazény, nádrže z laminát?,
 • bazény, vany  keramické,
 • bazény, nádrže ocelové.
 Použití dle podklad?: 
 • Izolace bazén? v lázních, rehabilita?ních a rekrea?ních objektech,
 • izolace vi?ivek ? tzv. whirlpool?,
 • izolace van,
 • izolace akumula?ních nádrží,
 • izolace turbín.

VÝHODY POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S48: 

 
 1. Kombinace celoplošné p?ilnavosti a uzav?ené struktury tvrdé p?ny ITPUR S48 znemož?uje tvorbu kondenzátu vodních par na vnit?ních plochách bazén?, van, nádrží a uvnit? aplikované p?ny.
 2. Vynikající tepeln? izola?ní vlastnosti p?ny ITPUR S48 λ=0,0214 Wm-1K-1, díky velmi nízké tepelné vodivosti PUR p?ny je možno docílit stejného zateplení s nižší tlouš?kou izolace - tepelný odpor minimální p?idané 30mm vrstvy p?ny ITPUR S48 je R=1,40 W-1m2K (každých p?idaných 5mm vrstvy p?ny ITPUR S48 je R=0,234 W-1m2K), p?i koeficientu tepelné vodivosti p?ny.
 3. Výborná celoplošná p?ilnavost PUR p?ny k podkladu. V procesu vyp??ování dojde ke vst?íknutí p?ny ITPUR S48 do všech spár, prasklin a mezer a po vyp?n?ní a ztuhnutí PUR p?ny vznikne n?kolika minut dokonalé ut?sn?ní stávajících bazén?, van a nádrží (jedná se p?edevším o spoje, detaily, kotvení atd.).
 4. St?íkaná p?na ITPUR S48 vytvá?í jednolitou hydroizola?ní vrstvu bez spár a kapilárních, tedy pouhým okem neviditelných, net?sností v míst? spoj?.
 5. Rychlost provedení izolace st?íkanou p?nou ITPUR S48 je podstatn? v?tší než u pokládání izola?ních desek.
 6. Výborné celkové ztužení podkladu a z toho plynoucí zlepšení zvukové nepr?zvu?nosti t?chto ploch v d?sledku odstran?ní rezonancí a vibrací.
 7. Minimální zatížení konstrukcí ? p?na ITPUR S48 je n?kolikanásobn? leh?í než ostatní izola?ní souvrství b?žn? používaná na izolaci.
 8. Lepší biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR p?nu nenapadají mikroorganismy (plísn?, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevn?jší.
 9. Velmi výhodný pom?r kvality a ceny p?ny ITPUR S48. To spole?n? s bezkonkuren?ními tepeln? izola?ními vlastnostmi vytvá?í možnost rychlejší návratnosti vložených finan?ních prost?edk? v d?sledku úspor energie na oh?ev.

TECHNOLOGICKÉ NÁST?IKU P?NY ITPUR S48:

Technologické postupy a podmínky provád?ní poyluretanové p?ny ITPUR S48 viz.: Technologie ITPUR

IZOLACE VÍ?IVEK (WHIRLPOOL)

V sou?asné dob? se stále ?ast?ji stává sou?ástí rodinných dom? ví?ivka - whirlpool. Tyto bazény se dnes už nevyráb?jí obdélníkového tvaru, vznikají velmi ?lenité tvary se zm?nami úrovní, zak?ivenými okraji, výstupky. V takových p?ípadech není možné použít deskové tepelné izolace a není možno použít ani izolace, který by provád?ním slehly, nebo používáním nasákly vlhkost.  

ukázka izolace ví?ivky (whirlpoolu) polyuretanovou p?nou ITPUR S48

IZOLACE BAZÉN?

Další možností využití je izolace vnit?ních bazén?. Nást?ik polyuretanové (PUR) p?ny ITPUR S48 umožní výbornou izolaci mezi prostorem pod bazénem (strojovny s rozvody) a samotnou naplní bazénu (vodou) ? nedochází k p?enášení teplot, kdy voda v bazénu má vyšší teplotu než prostor pod bazénem a je tudíž ochlazována, prostor pod bazénem je naopak zbyte?n? p?eh?íván. Zde je op?t velmi t?žké použít deskové materiály, protože konstrukce velkých bazén? je z jednotlivých konstruk?n? tvarovaných segment? = žeber, které umož?ují staticky unést tlak vodního sloupce a nemají velké plochy k lepení. Navíc p?na  ITPUR S48 zabrán?ní možnosti vzniku kondenzátu na povrchu konstrukce. Velmi nevhodné je do tak vlhkého prost?edí použít izola?ní materiály, které mohou nasáknout vlhkost.    

ukázka izolace bazénu z nerezového plechu polyuretanovou p?nou ITPUR S48

 IZOLACE VAN

 Velmi podobné využití, jako u izolace bazén?, je možnost izolace van. Nást?ik polyuretanové (PUR) p?ny ITPUR S48 umožní výbornou izolaci mezi prostorem pod vanou ? op?t zde  nedochází k p?enášení teplot (k brzkému ochlazení vody ve van?).  

dokon?ené izolace p?nou ITPUR S48

IZOLACE NÁDRŽÍ, ROZVOD? MÉDIÍ, TURBÍNY

Nást?ik polyuretanové (PUR) p?ny ITPUR S48 umož?uje dokonalou izolaci nádrží a rozvod? médií. Vzhledem k vysoké teplotní odolnosti p?ny (krátkodob? p?es 200°C, dlouhodob? p?es 100°C) je možnost prakticky ut?snit jakékoliv nádrže a rozvody médií.

Na izolaci dvoupláš?ových nádrží používáme licí polyuretanovou p?nu ITPUR L ? viz. litá polyuretanová p?na ITPUR L. 

dokon?ená izolace akumula?ní nádrže a turbíny polyuretanovou p?nou ITPUR S48

 

 

 

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012