Polyuretan

TEPELNÁ A VODOT?SNÁ IZOLACE ATYPICKÝCH ST?ECH NÁST?IKEM POLYURETANOVÉ (PUR) P?NY ITPUR60

Technologie nást?iku tvrdé polyuretanové (PUR) p?ny ITPUR60, umož?ující svou rychlou reakcí (p?i dopadu na povrch okamžit? reaguje a roste, nestéká) sou?asné provedení tepelné a vodot?sné izolace atypických a obloukových st?ech. Aplikace p?ny ITPUR60 a možnost použití na daný podklad je stejná jako u plochých st?ech, jen p?i provád?ní je ve v?tšin? p?ípad? nutné použití zabezpe?ovacích ochranných osobních prost?edk? ? OOP, p?ípadn? zvedacích za?ízení (plošin apod.) u podklad?, které nejsou pochozí a mohlo by dojít k pádu (propadnutí). Stejným systémem se provádí i ochranná UV vrstva = filtr (UVF) ? více o materiálech ? viz. ploché st?echy a technologických postupech ? technologie ITPUR.

Pr?b?h aplikace nást?iku p?ny ITPUR60 na st?eše haly na p?vodní plechovou krytinu s použitím OOP (ochranných osobních pom?cek)

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR60

Objekty:
 • st?echy pr?myslových objekt?,
 • st?echy zem?d?lských objekt?,
 • st?echy prodejen, kancelá?í (administrativních budov), sklad?,
 • st?echy bytových dom?,
 • st?echy rodinných dom?,
 • st?echy rekrea?ních objekt?,
 • st?echy nemocnic, školních objekt? apod..
Použití dle podklad?:
 • st?echy s živi?nými (asfaltovanými) pásy,
 • st?echy z trapézového plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • st?echy z vlnitého plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • st?echy z falcovaného plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • st?echy z vlnitého azbestocementu (eternitu),
 • st?echy z vlnitého laminátu,
 • st?echy z monolitického betonu, betonových panel?, leh?ených beton? apod.,
 • st?echy s d?ev?nou konstrukcí a d?ev?ným záklopem.

VLASTNOSTI POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR60

VÝHODY POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR60

 1. Vytvo?ení typu tzv.?obrácené? st?echy s p?íznivým dopadem na st?ešní konstrukci ? eliminace kondenzace vodních par, zamezení dilatace zp?sobené teplotní roztažností st?echy atd.
 2. Bezkonkuren?ní tepeln? izola?ní vlastnosti polyuretanovép?ny ITPUR60 λ=0,0220 Wm-1K-1. Velmi nízká tepelná vodivosti PUR p?ny znamená stejné zateplení s nižší tlouš?kou izolace v porovnání s ostatními izolanty - tepelný odpor minimální p?idané 35mm vrstvy p?ny ITPUR60 je R=1,59 W-1m2K (každých p?idaných 5mm vrstvy p?ny ITPUR60 je R=0,227 W-1m2K), p?i koeficientu tepelné vodivosti p?ny.
 3. Výborná celoplošná p?ilnavost PUR p?ny k podkladu. V procesu vyp??ování dojde k zate?ení p?ny ITPUR60 do všech spár, prasklin a mezer a po vyp?n?ní a ztuhnutí PUR p?ny vznikne b?hem 15 minut dokonalé ut?sn?ní stávající krytiny (jedná se p?edevším o spoje, detaily, kotvení, napojení na jiné st?echy a materiály atd.).
 4. Výborné ut?sn?ní veškerých svislých prostup? : umož?ují to vynikající lepivost st?íkané PUR p?ny a možnost jejího st?íkání i na svislé plochy, podhledy (stropy), zak?ivené plochy, obloukové st?echy.
 5. Nízká nasákavost vody na rozdíl od PS a zejména ve srovnání s vláknitými izolacemi. St?íkaná polyuretanová p?na ITPUR60 má 98% uzav?ených bun?k. Tato vlastnost podpo?ená bezespárým provedením p?ináší dokonalou hydroizola?ní vrstvu zPUR p?ny. To je podstatný rozdíl od plechových krytin, sva?ovaných, lepených a mechanicky kotvených fóliových a pásových hydroizola?ních matriál?, kde jsou rizika s vytvo?ením by? jen kapilárních a tedy pouhým okem neviditelných, net?sností v míst? spoj?
 6. Rychlost provedení izolace st?íkanou PUR p?nou u atypických st?ech je podstatn? v?tší než u pokládání izola?ních desek a natavování ?i lepení izola?ních pás? nebo v p?ípad? jiné skládané krytiny (300-400m2 v minimální tlouš?ce 35mm).
 7. Vzhledem k nenáro?né úprav? podkladu není p?i st?íkání PUR p?ny narušen provoz budovy.
 8. Nenáro?ná a levná údržba st?íkané PUR p?ny . Obnova UV filtru nové generace není nutná d?íve než po cca 15 letech.
 9. Minimální zatížení st?echy ? p?na ITPUR60 je n?kolikanásobn? leh?í než ostatní izola?ní souvrství b?žn? používané na izolaci plochých st?ech ? p?i min. tl.35mm je zatížení 2,1kg/m2.
 10. Vysoká biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR p?nu nenapadají mikroorganismy ( plísn?, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevn?jší.
 11. Velmi výhodný pom?r kvality a ceny. To spole?n? s bezkonkuren?ními tepeln? izola?ními vlastnostmi vytvá?í možnost rychlejší návratnosti vložených finan?ních prost?edk? v d?sledku úspor energie na vytáp?ní budov.

TECHNOLOGICKÉ NÁST?IKU POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR60:

Technologické postupy a podmínky provád?ní poyluretanové p?ny ITPUR60 viz.: Technologie ITPUR
 

 
admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012