Polyuretan

IZOLACE SK?Í?OVÝCH NÁSTAVEB AUTOMOBIL? A LODÍ Z POLYURETANOVÉ (PUR) P?NY ITPUR S48

Jednou z monžností využití nást?iku polyuretanové (PUR) p?ny ITPUR S48 je izolace jak sk?í?ových nástaveb užitkových automobil?, tak využití na izolaci lodí. Prakticky úpln? nenasákavá p?na ITPUR S48 s perfektní p?ilnavostí umož?uje bezpe?n?, ?ili bez kondenzací zaizolovat tvarované prostory sk?í?ových nástaveb a lodí. Technologie nást?iku tvrdé polyuretanové p?ny ITPUR S48 je ideální technologií pro sou?asné ut?sn?ní a zateplení, která umožní dokonalé p?ilnutí k povrchu a nevytvo?í žádné net?snosti nebo slehnutí izolovaného materiálu (z praktického hlediska není možné provést deskovými izola?ními materiály). Nást?ikem na povrch jako jsou (plech, ocel, laminát,  apod.), se vytvo?í bezespárá izola?ní vrstva. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení p?edevším odstran?ní veškerých tepelných most? a zaizolování všech detail?, bez spoj? a dutin. Vzhledem k v?tší pevnosti a tuhosti má tato p?na i v?tší ztužující ú?inek.

Vlastnosti p?ny ITPUR S48:

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S48:

 • Sk?í?ové nástavby nákladních automobil?,
 • Sk?í?ové nástavby dodávkových automobil? a pickup?,
 • Chladicí a mrazírenské boxy automobil?,
 • Izolace lodí.

VÝHODY POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S48:

 1. Kombinace celoplošné p?ilnavosti a uzav?ené struktury tvrdé p?ny ITPUR S48 znemož?uje tvorbu kondenzátu vodních par na vnit?ních plochách sk?í?ových nástaveb automobil?, lodí a uvnit? aplikované p?ny.
 2. Vynikající tepeln? izola?ní vlastnosti p?ny ITPUR S48, díky velmi nízké tepelné vodivosti PUR p?ny je možno docílit stejného zateplení s nižší tlouš?kou izolace - tepelný odpor minimální p?idané 30mm vrstvy p?ny ITPUR S48 je R=1,40 W-1m2K (každých p?idaných 5mm vrstvy p?ny ITPUR S48 je R=0,234 W-1m2K), p?i koeficientu tepelné vodivosti p?ny λ=0,0214 Wm-1K-1.
 3. Výborná celoplošná p?ilnavost PUR p?ny k podkladu. V procesu vyp??ování dojde ke vst?íknutí p?ny ITPUR S48 do všech spár, prasklin a mezer a po vyp?n?ní a ztuhnutí PUR p?ny vznikne n?kolika minut dokonalé ut?sn?ní stávajících sk?í?ových nástaveb automobil?, lodí (jedná se p?edevším o spoje, detaily, kotvení atd.).
 4. St?íkaná p?na ITPUR S48 vytvá?í jednolitou hydroizola?ní vrstvu bez spár a kapilárních, tedy pouhým okem neviditelných, net?sností v míst? spoj?.
 5. Rychlost provedení izolace st?íkanou p?nou ITPUR S48 je podstatn? v?tší než u pokládání izola?ních desek.
 6. Výborné celkové ztužení podkladu a z toho plynoucí zlepšení zvukové nepr?zvu?nosti t?chto ploch v d?sledku odstran?ní rezonancí a vibrací.
 7. Minimální zatížení konstrukcí ? p?na ITPUR S48 je n?kolikanásobn? leh?í než ostatní izola?ní souvrství b?žn? používaná na izolaci.
 8. Lepší biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR p?nu nenapadají mikroorganismy (plísn?, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevn?jší.
 9. Velmi výhodný pom?r kvality a ceny p?ny ITPUR S48. To spole?n? s bezkonkuren?ními tepeln? izola?ními vlastnostmi vytvá?í možnost rychlejší návratnosti vložených finan?ních prost?edk? v d?sledku úspor energie na oh?ev, p?ípadn? u chladicích box? na náklady chlazení.

TECHNOLOGICKÉ NÁST?IKU P?NY ITPUR S48:

Technologické postupy a podmínky provád?ní poyluretanové p?ny ITPUR S48 viz.: Technologie ITPUR

a) IZOLACE SK?Í?OVÝCH NÁSTAVEB AUTOMOBIL?:

V sou?asné dob? jsou stále v?tší požadavky na kvalitu p?eváženého zboží (je nutné co nejlépe udržet vnit?ní teplotu v nástavb? ?i boxu). Provádíme odizolování sk?í?ových nástaveb automobil?, jak chladicích a mrazicích box? proti ú?ink?m letního podnebí (tepla), tak izolace nástaveb proti ú?ink?m mrazu a chladu.  Sk?í?ové nástavby se nevyráb?jí obdélníkového tvaru, vznikají velmi ?lenité tvary se zm?nami úrovní, zak?ivenými okraji, výstupky. V takových p?ípadech není možné použít deskové tepelné izolace a není možno použít ani izolace, který by provád?ním slehly, nebo používáním nasákly vlhkost. 

ukázka izolace z polyuretanové p?ny ITPUR S48 nástavby dodávkového automobilu a kone?ná úprava v?etn? laminace

b) IZOLACE LODÍ:

Další možností je izolace lodí, kde se p?ávažn? hledí na komfort a pohodlí posádky (je nutné co nejlépe udržet vnit?ní teplotu). Dalším nutností, vzhledem k vysoké vlhkosti provozu je, aby nedocházelo ke kendonzacím jak na vnit?ním povrchu lodi, tak i ve vnit?ním prostoru. P?i výrob? lodí vznikají velmi ?lenité tvary se zm?nami úrovní, zak?ivenými okraji, výstupky. V takových p?ípadech není možné použít deskové tepelné izolace a není možno použít ani izolace, který by provád?ním slehly, nebo používáním nasákly vlhkost. 

ukázka izolace lodi z polyuretnové p?ny ITPUR S48 (foto po nást?iku a po o?ezání, zbroušení)

KOMBINACE POLYURETANOVÝCH DESEK ITPUR D A ST?ÍKANÉ POLYURETANOVÉ P?NY ITPUR S48:

V n?kterých p?ípadech je možné využítí kombinace polyuretanových desek ITPUR D a dopln?ní izolace st?íkanou polyuretanovou p?nou ITPUR S48. Postup provád?ní spo?ívá v nást?iku polyuretanové p?ny ITPUR S48 na konkrétn? na?ezanou polyuretanovou desku ITPUR D a p?ilepení na povrch. Nást?ik musí být celoplošný, nesmí docházet dodate?n? k možnosti kondenzací pod deskou. Desky lze lepit je na skoro rovné plochy. Zbylé místa se doplní nást?ikem polyuretanové p?ny ITPUR S48, následn? se o?eže, zbrousí do požadované úrovn?. Následné se m?že provést kone?ná úprava - nap?íklad laminace. 

ukázka lepení polyuretanových desek ITPUR D a dopln?ní st?íkanou polyuretanovou p?nou ITPUR S48

 

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012