Polyuretan

St?echa výrobní haly s p?vodní živi?nou krytinou a s kompletní rekonstrukcí podkladu, oplechováním, hromosvodem (HALA_2)

1. P?vodní stav st?ešního plášt? s akrylátovými sv?tlíky

2. Demontáž p?vodního nesoudržného hydroizola?ního souvrství (živi?ný pás, fólie, živi?ný pás)

3. Demontáž nesoudržné betonové mazaniny pod p?vodní hydroizolací

4. Dospádování prohlubní polyuretanovou p?nou ITPUR60

5. Lepení parot?sné vrstvy (p?íprava na aplikaci p?ny ITPUR)

6. Dokon?ený podklad s do?asným zabezpe?ením obrub sv?tlík? p?nou ITPUR60

7. Aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60

8. Dokon?ená polyuretanová p?na ITPUR60 v?etn? izolace akrylátových sv?tlík?

9. Doko?ená ochranný UV filtr

10. Kompletn? provedený st?ešní pláš? v?etn? nové hromosvodové soustavy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012