Polyuretan

Kompletní oprava st?ešního plášt? obchodního st?ediska s p?vodní živi?nou krytinou, s vým?nou podkladu, oplechování atik, novou hromosvodovou soustavou (OBCHOD_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. oprava komína - izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

3. oprava podkladu: strhvání p?vodní nesoudržné živi?né krytiny

4. oprava podkladu: penetrace o?išt?ného podkladu

5. oprava podkladu: provedení adhezní a parot?sné vrstvy

6. spádování prohlubní polyuretanovou p?nou ITPUR60

7. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60

8. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

9. dokon?ený ochranný UV filtr

10. kompletn? dokon?ený st?ešní pláš?, v?etn? oplechování atik a hromosvodové soustavy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012