Polyuretan

Šikmá st?echa haly s plechovou krytinou (HALA_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt? (šikmé st?echy)

2. p?íprava podkladu, o?išt?ní tlakovou vodou, demontáž hromosvodu, demontáž pochozích lávek, odreziv?ní a nát?r konstrukce lávek

3. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60 za použití OOP (ochranných osobních prost?edk?)

4. aplikace ochranného UV filtru za použití OOP (ochranných osobních prost?edk?)

5. dokon?ený ochranný UV filtr

6. dokon?ený st?ešní pláš?, v?etn? hromosvodové soustavy (bez nových pochozích lávek)

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012