Polyuretan

Šikmá st?echa pr?myslového objektu s falcovanou plechovou krytinou (OBJEKT_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. p?íprava podkladu: ?išt?ní tlakovou vodou

3. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60 za použití OOP (ochranných osobních prost?edk?)

4. kompletn? dokon?ený st?ešnáí pláš?, v?etn? ochranného UV filtru a odstín?né hromosvodové soustavy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012